Clubreglement

MV The V-Twins

Clubreglement

Gedetailleerde clubregels en reglementen

Vorming bestuur op  24/03/2012

Voorzitter: Gerrit Van Cauter

Ondervoorzitter: Eric Van Acoleyen

Schatbewaarder/Webmaster:  Guido Verdonck

Secretaris: Cindy  Hansen

Veiligheidscoördinator: Marc Wauman

Algemeen bestuurslid: Philippe Valepyn

 

 

Lidmaatschap nieuwe leden

Kandidaat-leden dienen eerst een proefperiode te doorlopen. Deze termijn wordt bepaald door de veiligheidscoördinator. Deze regeling geeft zowel het kandidaat-lid als het bestuur de gelegenheid te evalueren. De voorzitter houdt de lengte van deze termijn bij en houdt hieromtrent contact met de veiligheidscoördinator.

 Kandidaat-leden vallen onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator. Deze zorgt er voor dat de kandidaat op de hoogte wordt gebracht over het reilen en zeilen in de club en krijgt, bij aanvang van een rit, zijn positie binnen de groep door hem aangewezen. Bij afwezigheid van de veiligheidscoördinator gebeurt dit door de voorzitter of de ondervoorzitter of andere bestuursleden, in die volgorde.

Kandidaat-leden dienen hun lidgeld pas te betalen wanneer zij hun proefperiode hebben volbracht. Het is aan de veiligheidscoördinator om de kandidaten te evalueren en dit met het oog op de veiligheid van de rest van de club in rijdend verband.  Het advies van de veiligheidscoördinator is grotendeels doorslaggevend over het feit of het lidmaatschap aan de kandidaat wordt toegekend.

Kandidaat-leden mogen pas het clublogo aanschaffen en dragen van zodra hun lidmaatschap wordt bevestigd.

De kandidaat-leden zullen wel reeds worden opgenomen in het clubklassement.

Dit om te kunnen nagaan hoeveel ritten de kandidaat reeds heeft gereden binnen welke termijn (zie 1.1.) en om, van zodra hun lidmaatschap wordt bevestigd, hun gelijke kansen te geven binnen het klassement.

 

Deze reglementering is vooral gericht op het vermijden van duivenkotpolitiek en van onveilige toestanden. In het verleden is meermaals gebleken dat kandidaat-leden overlopen van motivatie om deel uit te maken van onze club maar dat zij,  na hun lidmaatschap en bijhorende aanschaf van de “badgkes”, resoluut hun kat sturen, of zelfs dat niet, waardoor we te kampen krijgen met papieren leden waar niemand baat bij heeft.

Steunende leden

Steunende leden dragen geen clublogo.

Indien gewenst kunnen de steunende leden de clubinfo meekrijgen zoals alle overige leden. Zij dienen dit te kennen geven bij de clubsecretaris.

Steunende leden hebben het recht om deel te nemen aan de activiteiten zoals de overige leden.

Aanwerven van nieuwe steunende leden kan enkel na akkoord van het voltallig bestuur.

Kalender en clubklassement

Enkel de op de kalender vermelde ritten tellen voor het clubklassement

De toegekende punten gelden als volgt:

1 punt:   ledenvergaderingen

2 punten: treffens

3 punten: clubritten

4 punten: stertreffens* (dit wordt beperkt tot maximum 5 treffens).

Indien de V-Twins fungeren als wegkapitein voor een andere organisatie gebeurt dit  louter op vrijwillige basis. Er zullen geen punten worden toegekend aan de eventuele  deelnemers.

De toegekende punten gelden ook voor kandidaat-leden.

Naast de ritten bepaald door de ondervoorzitter  en het algemeen bestuurslid  zullen  ook voorgestelde ritten door de overige leden meetellen voor het clubklassement doch enkel onder volgende voorwaarden:

De rit werd tijdig voorgesteld aan het algemeen bestuurslid en/of de ondervoorzitter, en goedgekeurd door de ondervoorzitter.

De rit is in hoofdzaak een rit en geen “bezoekje aan”.

De ondervoorzitter behoudt het recht om, in geval van twijfels, een rit te weigeren indien het voorstel niet afdoende is ten opzichte van een reeds vooraf bepaalde rit. Dit kan eventueel, indien de termijn dit toelaat, worden besproken met de overige bestuursleden. Ter verduidelijking:  de ondervoorzitter heeft een rit of treffen voorzien in de Ardennen en een ander iemand wil graag een uitstapje naar Dendermonde, dan wordt prioriteit gegeven aan de rit naar de Ardennen gezien dit een meerwaarde biedt aan het motorrijden.

Eens een voorgestelde rit werd vastgelegd op de kalender is deze rit bindend in dat opzicht dat elk tegenvoorstel wordt geweigerd.

Clubritten primeren doch onder voorwaarde dat er niet wordt geraakt aan de “verplichte”- en  de stertreffens (zie 3.2.) en onder voorwaarde dat de ondervoorzitter hierover zijn  zegen geeft (zie 3.4.).

Gezien voorafgaande opgedane ervaring behoudt de veiligheidscoördinator, uit veiligheidsoverwegingen,  het recht om  treffens op de kalender te weigeren na motivatie bij de ondervoorzitter.

Alle voorstellen tot ritten (clubgebonden en/of treffens) gebeuren via de ondervoorzitter die op zijn beurt zijn goedkeuring, al dan niet, doorgeeft aan de overige bestuursleden (bij goedkeuring in eerste plaats de secretaris en de webmaster en dit per aangepaste kalender en eventuele extra duiding).

Indien er een “gat” in de kalender blijft, behoudt elk lid de vrijheid om overige leden uit te nodigen  voor een rit, al dan niet een treffen. Gezien deze rit dan niet op de kalender staat zal deze rit ook niet worden meegeteld voor het klassement. Deze voorstellen dienen niet via het bestuur te gebeuren. Er zal echter getracht worden “gaten” in de kalender te vermijden (zie ook 4.3.).

Enkel evenementen waar de voltallige club kan aan deelnemen worden in de kalender opgenomen. Evenementen met beperkte plaatsen zullen, indien gewenst, op de kalender worden vermeld doch als “vrij te rijden”. Een voorbeeld: iemand wenst een weekendje Nederland te organiseren doch het aantal plaatsen is beperkt (bijv. 5 kamers). Van zodra de organisator alle plaatsen volzet ziet, geeft hij dit door aan de verantwoordelijke voor de kalender (ondervoorzitter). Deze zal op zijn beurt de kalender op de website laten aanpassen en achter het evenement “volzet” plaatsen.

 

Indienen van een voorstel voor de kalender

Ieder lid heeft het recht tot het indienen van een ritvoorstel. Elk voorstel wordt gericht aan de ondervoorzitter die, op zijn beurt, de aanvrager zal meedelen of dit voorstel al dan niet wordt aanvaard en dit rekening houdend met eventuele eerdere voorstellen of “verplichte” treffens.

Elk voorstel dat tijdig wordt ingediend zal worden opgenomen in de kalender en zal meetellen voor het clubklassement.

Indien het voorstel een treffen betreft, zal dit in het klassement worden opgenomen als een rit voor 2 punten.

Indien het voorstel een clubrit betreft zal dit in het klassement  worden opgenomen als een rit voor 3 punten.

De aanvrager geeft de ondervoorzitter de volgende info mee:

Datum van de rit (voor treffens ligt dit uiteraard vast, voor een eigen rit is een vrije keuze mogelijk, afhankelijk van de beschikbare data)

Lengte van de rit (voor een treffen ook de plaats van vertrek en de organisator meedelen)

Gewenste uur van vertrek aan het lokaal

Lunchpakket al dan niet mee te nemen

De aanvrager, die een rit bevestigd krijgt , behoudt, in geval van een eigen rit, het recht om deze rit te annuleren (bijvoorbeeld door slecht weer of persoonlijke redenen). In dit geval verwittigd hij de ondervoorzitter én de secretaris en dit uiterlijk tegen 17u00 op de donderdag voorafgaande het weekend dat de rit zou doorgaan.

De aanvrager, die een eigen rit organiseert, wordt, op de dag zelf beschouwd als ritmeester en zorgt voor het verloop van de dag:

Plaats en duur van de stops

Uur van vertrek aan het lokaal

Snelheid tijdens de rit rekening houden met het verkeersreglement en de richtlijnen van de wegkapiteins.

De ritmeester van dienst bepaalt of de rit al dan niet doorgaat. In geval de rit wordt geannuleerd verwittigd hij de secretaris en dit ten laatste op de donderdag, voorafgaand aan de datum van de rit, tegen 17u00. Deze annulering kan het gevolg zijn van persoonlijke redenen of het voorspelde weer.

 

Rijden in groep

Er wordt steeds zigzag-gewijs (in baksteenformatie) gereden waar mogelijk.

Er wordt tijdens het rijden niet gewisseld van positie tenzij uit noodzaak. Wie bij aanvang van de rit, bijvoorbeeld,  in 5de positie rijdt behoudt deze positie tot het einde van de rit. Dit geeft ons een extra controle of iedereen mee is.

Hou er steeds rekening mee dat je kan worden ingehaald door een wegkapitein en geef deze ook de mogelijkheid tot inhalen.

Geef steeds signalen door naar je achterliggers voor tegenliggend verkeer (op smallere wegen), obstakels op of in de weg, fietsers/wandelaars die zich in dezelfde richting begeven, paarden op de rijbaan, …

Wegkapiteins worden nooit ingehaald tenzij in uiterste noodzaak (bijvoorbeeld mochten de wegkapiteins of de voorste man niet hebben opgemerkt dat er iemand wegens omstandigheden achterblijft).

Indien de veiligheidscoördinator of zijn vervanger (bestuurslid of wegkapitein) een opmerking maakt of een tip meegeeft dient hieraan gevolg te worden gegeven.

Indien er getankt moet worden dient men de ritmeester (igv  clubrit) of iemand van het bestuur (bij treffens) te verwittigen voordat de  groep vertrekt (eventueel tijdens een stop). Probeer echter met een zo vol mogelijke tank aan het lokaal te vertrekken.

Niemand heeft bezwaar tegen “een pintje drinken” doch overtollig drankgebruik zal niet worden getolereerd.

Kandidaat-leden zullen in het begin een plaats binnen de groep aangewezen krijgen. Indien dit over het hoofd werd gezien wordt er van het kandidaat-lid verwacht dat hij zijn positie vraagt bij de veiligheidscoördinator of zijn vervanger. Het kandidaat-lid dat als voldoende rijvaardig wordt beschouwd zal hiervan op de hoogte worden gebracht en kan vervolgens zijn eigen positie kiezen, rekening houdend met het reglement zoals beschreven onder 5.2.

Wie tijdens de rit de groep wenst te verlaten, geeft dit door aan de ritmeester (igv clubrit) of aan een bestuurslid (igv treffen).

Op autosnelwegen wordt maximaal in groepsformatie gereden. Hiertoe wordt een aanvaardbare (minimale – maximale) snelheid aangehouden. De wegkapiteins bewaken de groepsformatie door zich voor, naast en achter de groep te plaatsen. Zo er een rijder een probleem heeft wordt dit gemeld en/of opgemerkt door een achter rijdende wegkapitein(s). Bij problemen wordt de voorste rijder (bij voorkeur door een wegkapitein) op de hoogte gebracht en wordt de groep naar een veilige stopplaats (bij voorkeur niet op de pechstrook) gebracht.

Bij het oprijden van de autosnelweg zal de eerst rijdende wegkapitein het verkeer op de eerste rijstrook afremmen. De groep passeert deze wegkapitein dus aan diens rechterzijde. De wegkapitein zal, op het moment dat de volledige groep zich op de autosnelweg bevindt, achteraan bij de groep aansluiten. 

Informatief

 

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com